Skip to content

Objava Pravilnika

-

PGD LATKOVA VAS – OBRAVNAVA PREDLOGA

Upravni odbor PGD Latkova vas je na svoji redni seji, dne 19.1.2016 sprejel sklep o obravnavi osnutka/predloga Pravilnika o disciplinskem postopku v PGD Latkova vas.

Trajanje obravnave je 10 dni od sprejema sklepa, do 29.1.2016 do 12 ure.

Vse zainteresirane člane društva vabimo, da predloge v zvezi z predlaganim Pravilnikom v času obravnave sporočite na elektronsko pošto društva (pgdlatkovavas@gmail.com) ali podajo pisno na naslov društva.

Osnutek/predlog Pravilnika je objavljen na oglasni deski PGD Latkova vas in spletni strani društva.

UPRAVNI ODBOR PGD LATKOVA VAS

 

PRAVILNIK O
DISCIPLINSKEM POSTOPKU V PGD LATKOVA VAS

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen (splošna
določba)

Ta pravilnik določa organe za ugotavljanje in odločanje o
disciplinski odgovornosti, disciplinske kršitve in disciplinske ukrepe,
disciplinski postopek, pravna sredstva ter izvrševanje disciplinskih ukrepov
Prostovoljnega gasilskega društva Latkova vas (v nadaljevanju: PGD).

2. člen (stvarna in
krajevna pristojnost)

Pravilnik se uporablja na vseh področjih izvajanja
dejavnosti PGD, kadar se z ravnanji kršijo statut ali drugi akti PGD oziroma se
PGD povzroči moralna ali materialna škoda. Pravilnik se uporablja za vse člane
PGD, ne glede na kraj storitve disciplinske kršitve. Za vabljenje, vročanje,
izvedbo obravnave in zapisnik se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja
upravni postopek.

II. DISCIPLINSKI ORGANI

3. člen (disciplinski
organ)

Disciplinski postopek vodi in o disciplinski odgovornosti
člana PGD na prvi stopnji odloča Disciplinska komisija. O pritožbi odloča na
drugi stopnji Upravni odbor PGD. Zoper odločbo Upravnega odbora PGD je mogoča
tožba na Stalno arbitražo pri Gasilski Zvezi Slovenije. Odločitev Stalne
arbitraže pri Gasilski zvezi Slovenije je dokončna.

4. člen (sestava
Disciplinske komisije)

Disciplinska komisija vodi disciplinski postopek in odloča v
tričlanskem senatu. Člani senata izmed sebe imenujejo predsednika senata.
Disciplinsko komisijo izvoli Občni zbor PGD. Disciplinska komisija je za svoje
delo odgovorna Občnemu zboru PGD.

5. člen (sklepčnost
Disciplinske komisije)

Disciplinska komisija je sklepčna, če so na seji prisotni
vsi člani senata. Sklep je veljavno sprejet, če zanj glasujeta vsaj dva člana.

III. DISCIPLINSKE KRŠITVE IN DISCIPLINSKI UKREPI

6. člen (opredelitev
disciplinskih kršitev)

Disciplinske kršitve so:

 kršitve določb
statuta ali drugih aktov PGD;

 • Ø nevestno ali
  malomarno sprejemanje oziroma izpolnjevanje zadolžitev in nalog v PGD;
 • Ø neizpolnjevanje
  odločitev organov upravljanja PGD;
 • Ø dejanja, ki
  povzročijo moralno ali materialno škodo PGD;
 • Ø neizpolnjevanje Pravil
  gasilske službe oziroma Posebnih pravil gasilske službe;
 • Ø neizpolnjevanje
  Kodeksa etike prostovoljnega gasilstva.

Disciplinske kršitve se delijo na lažje in težje
disciplinske kršitve.

7. člen (lažje
disciplinske kršitve)

Za lažjo disciplinsko kršitev se šteje:

 • Ø nesodelovanje v
  organih upravljanja PGD, v katere je bil član PGD izvoljen;
 • Ø malomaren odnos do
  osebne zaščitne opreme ali skupne gasilske opreme, še zlasti če je nastala
  materialna škoda;

 Ø neopravičen izostanek na gasilskih vajah po
sprejetem programu;

 • Ø vedénje, ki moti
  delo na sejah organov društva;
 • Ø vedénje, ki krši
  ugled lika gasilca na gasilskih prireditvah, ki ni povzročilo materialne škode.

Za nesodelovanje se šteje večkratna odsotnost s sej organov
upravljanja, za malomaren odnos pa tako aktivno kot opustitveno ravnanje. V teh
primerih se disciplinski postopek lahko uvede, če je člana PGD dvakrat ustno
oziroma neformalno opomnil predstojnik posameznega organa.

8. člen (težje
disciplinske kršitve)

Za težjo disciplinsko kršitev se šteje:

 • Ø opustitev nalog v
  zvezi z izvajanjem operativnih nalog skladno s Pravili gasilske službe oziroma
  Posebnih pravil gasilske službe;
 • Ø opustitev
  izvršitve dejanja, s katerim bi se lahko preprečil nastanek večje materialne
  škode na skupni gasilski opremi;
 • Ø izguba ali
  poškodovanje gasilske opreme na intervencijah in vajah namenoma ali iz
  malomarnosti, pri čemer je nastala večja materialna škoda;
 • Ø vedénje, ki krši
  ugled lika gasilca na gasilskih prireditvah in na sejah organov društva, ki je
  povzročilo materialno škodo ali je izzvalo negativen odziv javnosti oz. članov
  društva ;
 • Ø omogočanje tretji
  osebi uporabo gasilske opreme in drugih sredstev brez soglasja oziroma
  odobritve Upravnega odbora ali Poveljstva PGD;
 • Ø prilastitev
  gasilske opreme in drugih sredstev PGD.

9. člen (disciplinski
ukrepi)

Disciplinski ukrepi, ki jih izreka Disciplinska komisija so:

 • Ø opomin;
 • Ø javni opomin;
 • Ø izključitev iz
  organov društva;
 • Ø izključitev iz
  društva.

10. člen (izrekanje
disciplinskih ukrepov)

Opomin se izreče za lažje disciplinske kršitve in za tiste
težje disciplinske kršitve, ki so milejše narave oziroma za katere se ugotovi
olajševalne okoliščine zaradi katerih bo že z opominom dosežen namen
disciplinskega ukrepa.

Javni opomin se izreče za ponavljajoče lažje disciplinske
kršitve in za težje disciplinske kršitve, za katere se ne ugotovi olajševalnih
okoliščin.

Izključitev iz organov društva se izreče za lažje
disciplinske kršitve in za težje disciplinske kršitve, za katere se ne ugotovi
olajševalnih okoliščin.

Izključitev iz društva se izreče za težje disciplinske
kršitve in za ponavljajoče disciplinske kršitve, če član PGD:

 • Ø krši Pravila
  gasilske službe in Posebna pravila gasilske službe;
 • Ø krši dolžnosti, ki
  so določene s statutom in drugimi akti PGD;
 • Ø zavestno ravna
  proti interesom in ugledu društva;
 • Ø je pravnomočno
  obsojen za kazniva dejanja, ki škodujejo ugledu društva.

Izključitev iz organov društva se izreče, če je bil članu
PGD že izrečen javni opomin, lahko pa ostane član društva.

Izključitev iz društva se izreče, če je bil članu PGD že
izrečen javni opomin. V primeru, da narava težje disciplinske kršitve onemogoča
normalno delo PGD ali ima negativen odziv javnosti, lahko Disciplinska komisija
izreče izključitev brez predhodno izrečenega javnega opomina.

Po izključitvi iz društva se lahko član v skladu s statutom
PGD ponovno včlani šele po preteku 2 let od izključitve.

11. člen
(ugotavljanje dejanskega stanja)

 Disciplinska komisija
mora izvesti vse potrebne dokaze, ki jih v okviru svojih zmožnosti in
pooblastil pridobi v disciplinskem postopku, s ciljem pravilne in popolne
ugotovitve dejanskega stanja. Disciplinska komisija se odloči za ukrep po
temeljiti presoji vseh znanih dejstev in okoliščin. Pri tem upošteva predvsem:

 • Ø težo kršitve;
 • Ø omogočanje
  normalnega dela PGD;
 • Ø nevarnost in
  škodo, ki je bila povzročena;
 • Ø preprečevanje
  nadaljnjih kršitev in sporov;
 • Ø dosedanje vedénje
  in morebitne prejšnje disciplinske kršitve člana PGD.

12. člen (evidenca o
disciplinskih ukrepih)

Disciplinska komisija vodi evidenco disciplinskih postopkov
in izrečenih ukrepov.

IV. DISCIPLINSKI POSTOPEK

13. člen (uvedba
disciplinskega postopka)

Pisni predlog za uvedbo disciplinskega postopka lahko poda
član PGD ali organ upravljanja PGD (v nadaljevanju: predlagatelj). Predlog mora
biti poslan Disciplinski komisiji PGD. Če je predlog poslan drugemu organu
upravljanja PGD, ga ta nemudoma odstopi Disciplinski komisiji PGD v obravnavo.
Predlog mora vsebovati ime in podpis predlagatelja, ime člana PGD, zoper
katerega se predlaga uvedba disciplinskega postopka in opis storjene
disciplinske kršitve, kot tudi dokaze, ki utemeljujejo navedbe v predlogu za
uvedbo disciplinskega postopka. Disciplinski postopek se uvede s pisnim
sklepom. Za dan uvedbe disciplinskega postopka se šteje dan, ko je bil sklep o
uvedbi disciplinskega postopka vročen članu PGD.

14. člen (sklep o
uvedbi disciplinskega postopka)

 Sklep o uvedbi
disciplinskega postopka mora vsebovati :

 • Ø ime in priimek
  člana PGD, zoper katerega se uvaja disciplinski postopek;
 • Ø kraj, čas in opis
  kršitve;
 • Ø opredelitev
  kršitve;
 • Ø dokaze o dejstvih
  in okoliščinah, na podlagi katerih je mogoče ugotoviti, da gre za disciplinsko
  kršitev člana PGD;
 • Ø opozorilo članu
  PGD, da se lahko zagovarja sam ali po pooblaščencu ali pa poda pisno izjavo.

 V disciplinskem
postopku ni mogoče ugotavljati odgovornosti za disciplinske kršitve, ki niso
vsebovane v sklepu o uvedbi disciplinskega postopka. Sklep o uvedbi
disciplinskega postopka se vroči članu PGD. Zoper sklep o uvedbi disciplinskega
postopka ni posebne pritožbe.

15. člen (zastaranje
uvedbe disciplinskega postopka)

Uvedba disciplinskega postopka za lažjo disciplinsko kršitev
zastara v 1 mesecu od dneva, ko se je izvedelo za lažjo disciplinsko kršitev in
storilca, oziroma v 2 mesecih od dneva, ko je bila lažja disciplinska kršitev
storjena. Uvedba disciplinskega postopka za težjo disciplinsko kršitev zastara
v 3 mesecih od dneva, ko se je izvedelo za težjo disciplinsko kršitev in
storilca, oziroma v 6 mesecih od dneva, ko je bila težja disciplinska kršitev
storjena. V primeru ponavljanja lažjih disciplinskih kršitev, ugotovljenih z
dokončnim sklepom, uvedba disciplinskega postopka zastara v 6 mesecih od dneva,
ko je zadnji disciplinski sklep postal dokončen.

16. člen (zastaranje
vodenja disciplinskega postopka)

Vodenje disciplinskega postopka za lažjo disciplinsko
kršitev zastara v 3 mesecih od dneva, ko se je izvedelo za lažjo disciplinsko
kršitev in storilca, oziroma v 6 mesecih od dneva, ko je bila lažja disciplinska
kršitev storjena. Vodenje disciplinskega postopka za težjo disciplinsko kršitev
zastara v 9 mesecih od dneva, ko se je izvedelo za težjo disciplinsko kršitev
in storilca, oziroma v 18 mesecih od dneva, ko je bila težja disciplinska
kršitev storjena.

 V primeru ponavljanja
lažjih disciplinskih kršitev, ugotovljenih z dokončnim sklepom, vodenje
disciplinskega postopka zastara v 18 mesecih od dneva, ko je zadnji
disciplinski ukrep postal dokončen. Vodenje disciplinskega postopka v vsakem
primeru zastara v 1 letu od dneva, ko se je izvedelo za disciplinsko kršitev.

 

 

17. člen (vabilo na
obravnavo v disciplinskem postopku)

O disciplinski odgovornosti člana PGD lahko Disciplinska
komisija odloči le na podlagi obravnave. Vabilo na obravnavo se vroči članu PGD
in predlagatelju. Med vročitvijo vabila na obravnavo članu PGD in obravnavo
mora preteči najmanj 8 dni.

Vabilo na obravnavo v disciplinskem postopku mora vsebovati:

 • Ø ime in priimek
  člana PGD;
 • Ø številko in datum
  sklepa o uvedbi disciplinskega postopka;
 • Ø datum, kraj in čas
  obravnave;
 • Ø opozorilo članu
  PGD, da se lahko zagovarja sam ali po pooblaščencu oziroma da se mu obravnave
  ni treba udeležiti in da lahko poda pisno izjavo;
 • Ø opozorilo članu
  PGD, da se bo obravnava opravila tudi, če se obravnave ne bo udeležil sam ali
  njegov pooblaščenec in izostanka ne bo opravičil do začetka obravnave;
 • Ø opozorilo na
  pravico do vpogleda v disciplinski spis. Vabilo drugim osebam (npr. pričam)
  mora vsebovati:
 • Ø ime in priimek
  člana PGD zoper katerega je uveden disciplinski postopek;
 • Ø številka in datum
  sklepa o uvedbi disciplinskega postopka;
 • Ø datum, kraj in čas
  obravnave;
 • Ø svojstvo
  vabljenega.

18. člen (zagovor
člana PGD na obravnavi)

Član PGD se na obravnavi ni dolžan zagovarjati, vendar ga je
Disciplinska komisija dolžna opozoriti, da lahko odloči o njegovi disciplinski
odgovornosti tudi če se ne zagovarja. Po končanem zagovoru članu PGD najprej
postavlja vprašanja Disciplinska komisija, nato pa pooblaščenec člana PGD. Član
PGD, ki se obravnave ne udeleži, lahko pošlje navedbe o dejstvih in dokazih v
svojo korist v pisni obliki in jih Disciplinska komisija na obravnavi javno
prebere.

19. člen (zaslišanje
vabljenih na obravnavo)

Vabljeni ne sme biti navzoč pri zaslišanju člana PGD v
disciplinskem postopku, niti pri zaslišanju drugega vabljenega, če sam še ni
bil zaslišan. Član PGD v disciplinskem postopku je navzoč pri zaslišanju
vabljenih. Pred zaslišanjem Disciplinska komisija vabljenega opozori, da je
dolžan govoriti resnico in da ne sme ničesar zamolčati, da pa lahko odkloni
odgovor na posamezno vprašanje, ki bi njega ali njegove bližnje spravilo v hudo
sramoto, precejšnjo premoženjsko škodo ali kazenski pregon. Po končanem
zaslišanju vabljenemu najprej postavlja vprašanja Disciplinska komisija, nato član
PGD oziroma pooblaščenec organa PGD, ki je predlagatelj disciplinskega postopka
in na koncu član PGD, ki je v postopku oziroma njegov pooblaščenec.

 

20. člen (zapisnik)

O vodenju obravnave v disciplinskem postopku se vodi
zapisnik, ki ga podpišejo vsi člani senata Disciplinske komisije ter
zapisnikar, če ni član Disciplinske komisije, član PGD ter vabljeni, ki so bili
zaslišani na obravnavi.

21. člen (odločitev o
disciplinski odgovornosti)

 Pri odločanju
Disciplinske komisije sme biti poleg članov senata Disciplinske komisije navzoč
le še zapisnikar, ki o posvetovanju in glasovanju o disciplinski odgovornosti
člana PGD in o izbiri disciplinskega ukrepa, sestavi poseben zapisnik. Pri
razglasitvi odločitve Disciplinske komisije so tako kot na obravnavi lahko
prisotne le osebe, ki so prejele vabilo na obravnavo v disciplinskem postopku.
V bolj zapletenih zadevah lahko Disciplinska komisija odloči, da bo sklep
izdala pisno, in sicer najkasneje v 30 dneh od dne, ko je bila končana
obravnava. Sklep o disciplinski odgovornosti vsebuje izrek, obrazložitev in
pravni pouk. Disciplinska komisija mora sklep o disciplinski odgovornosti
vročiti članu PGD.

22. člen (odločitve
Disciplinske komisije)

Disciplinska komisija lahko sprejme naslednji odločitvi:

 • Ø sklep, s katerim
  ustavi disciplinski postopek ali
 • Ø sklep, s katerim
  ugotovi, da je član PGD odgovoren za disciplinsko kršitev in s katerim izreče
  ustrezen disciplinski ukrep.

23. člen (ustavitev
postopka)

Disciplinski postopek se ustavi, če:

 • Ø ni dokazano, da je
  član PGD storil očitano disciplinsko kršitev;
 • Ø Disciplinska
  komisija ugotovi, da je zastarala uvedba disciplinskega postopka ali da je
  zastaralo vodenje disciplinskega postopka;
 • Ø Disciplinska
  komisija ugotovi, da dejanje, ki se članu PGD v disciplinskem postopku očita,
  ni opredeljeno kot disciplinska kršitev;
 • Ø Disciplinska
  komisija ugotovi, da ni podana disciplinska odgovornost člana PGD;
 • Ø je članu PGD v
  času trajanja disciplinskega postopka prenehalo članstvo v PGD.

24. člen (izbira
disciplinskega ukrepa)

Pri izbiri disciplinskega ukrepa, ki ga izreka Disciplinska
komisija, se upošteva:

 • Ø stopnja
  odgovornosti člana PGD v disciplinskem postopku,
 • Ø stopnja krivde
  glede na to, ali je bila disciplinska kršitev storjena z naklepom ali iz
  malomarnosti,
 • Ø teža nastalih
  posledic disciplinske kršitve,
 • Ø olajševalne in
  oteževalne okoliščine,
 • Ø podatek o tem, ali
  je član PGD že prej storil disciplinsko kršitev, vrsta in teža disciplinske
  kršitve in izrečeni disciplinski ukrep, če disciplinska kršitev še ni bila
  izbrisana iz evidence.

V. PRAVNA SREDSTVA

25. člen (vsebina
pritožbe)

Zoper odločitev Disciplinske komisije se lahko pritožijo
član PGD, ki je bil v disciplinskem postopku ter predlagatelj. Pritožba se
lahko vloži v 8 dneh od vročitve sklepa Disciplinske komisije.

Pritožba mora obsegati:

 • Ø navedbo sklepa
  Disciplinske komisije, zoper katerega se vlaga;
 • Ø pritožbene razloge
  in obrazložitev;
 • Ø podpis.

26. člen (pritožbeni
razlogi)

Sklep o disciplinski odgovornosti se lahko s pritožbo
izpodbija zaradi:

 • Ø zmotno ali
  nepopolno ugotovljenega dejanskega stanja;
 • Ø bistvenih kršitev
  pravil postopka;
 • Ø zmotne uporabe
  materialnega prava.

Upravni odbor PGD preizkusi odločitev Disciplinske komisije
v tistem delu, v katerem se izpodbija s pritožbo, po uradni dolžnosti pa vselej
preveri obstoj morebitnih bistvenih kršitev pravil postopka in pravilnost
uporabe materialnega prava.

27. člen (odločanje o
pritožbi)

O pritožbi zoper odločitev Disciplinske komisije odloča
Upravni odbor PGD z večino glasov navzočih članov Upravnega odbora PGD.

28. člen (odločitve Upravnega odbora PGD)

Upravni odbor PGD lahko sprejme naslednje odločitve:

 • Ø ugotovi, da je
  pritožba prepozna in jo zavrže;
 • Ø ugotovi, da
  pritožba ni dovoljena in jo zavrže;
 • Ø ugotovi, da
  pritožba ni utemeljena in potrdi sklep Disciplinske komisije;
 • Ø ugotovi, da je
  pritožba utemeljena, ker je:

a) podana absolutna bistvena kršitev pravil postopka;

b) za pravilno ugotovitev dejanskega stanja je treba
ugotoviti nova dejstva ali izvesti nove dokaze ali da je bilo zaradi zmotne
uporabe materialnega prava dejansko stanje nepopolno ugotovljeno;

c) na podlagi obravnave ugotovil drugačno dejansko stanje
kot je bilo ugotovljeno pred Disciplinsko komisijo oziroma da je Disciplinska
komisija zmotno presodila listine ali posredno izvedene dokaze, njen sklep o
disciplinski odgovornosti pa se opira samo na te dokaze oziroma da je
Disciplinska komisija iz ugotovljenih dejstev nepravilno sklepala na obstoj
drugih dejstev, sklep o disciplinski odgovornosti pa se opira na ta dejstva
oziroma je ugotovil, da je Disciplinska komisija pravilno ugotovila dejansko
stanje, da pa je zmotno uporabila materialno pravo. V primeru utemeljenosti
pritožbe na podlagi točk a) in b) prejšnjega odstavka Upravni odbor PGD
razveljavi sklep Disciplinske komisije in ji zadevo vrne v ponovno obravnavanje
in v odločanje, v primeru utemeljenosti pritožbe na podlagi točke

c) pa Upravni odbor PGD spremeni sklep Disciplinske
komisije.

VI. IZVRŠITEV SANKCIJ

29. člen (izvršitev
disciplinskega ukrepa)

Disciplinski ukrep se izvrši po dokončnosti sklepa o
disciplinski odgovornosti. Javni opomin se izvrši tako, da se objavi v
sporočilu, ki ga PGD pošlje vsem članom PGD oziroma predsednik Disciplinske
komisije seznani člane PGD na Občnem zboru PGD. Izvršitev disciplinskega ukrepa
zastara v 2 mesecih od dneva dokončnosti sklepa o disciplinski odgovornosti.
Dokončen disciplinski ukrep se vpiše v evidenco. Članu PGD, ki v enem letu od
dneva pravnomočnosti izreka disciplinskega ukrepa za lažjo kršitev oziroma v 2
letih od dneva pravnomočnosti izreka disciplinskega ukrepa za težjo kršitev ne
stori nobene disciplinske kršitve, se disciplinski ukrep izbriše iz evidence in
se šteje, da ni bil disciplinsko kaznovan.

VII. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

30. člen (prehodna
določba)

Disciplinski postopek, ki se je začel pred uveljavitvijo
tega pravilnika, se nadaljuje po določbah tega pravilnika.

31. člen (končna
določba)

 Ta pravilnik začne
veljati naslednji dan po sprejetju.

Predsednik Latkova vas

Vir: 
FDLV.si
Brez glasov
sfy39587p00